Tezli Yüksek Lisans Programları

Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    Bankacılık ve Finans Bölümü, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu çağdaş bilgi ve uygulamalarla donatılmış, sektörün yapısını bilen, bankaların ve diğer finansal kurumların işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonel finans uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Finans sektöründe yaşanan gelişmelere paralel fırsatları iyi değerlendirebilecek yüksek standartlarla donatılmış insan kaynaklarına ihtiyaç artmaktadır. Gelişmiş birçok ekonomide olduğu gibi ülkemizde de finansal hizmetler sektörünün önemi artmaktadır. Sektörel büyüme dönemlerinde eleman ihtiyacını farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden karşılayan finans sektörü, artık bu alanda uzmanlaşmış elemanları tercih etmektedir. Böyle bir ortamda, spesifik alanlarda uzmanlaşmış ve analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş işgücünün daha fazla şans bulacağı açıktır. Bu doğrultuda Bankacılık ve Finans Bölümü, bankaların ve finansal kurumların her biriminde görev yapabilecek, alanında uzman profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayarak öğrencilerin istihdam kaygılarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren Bankacılık ve Finans Bölümünde Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcuttur. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri 9 Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademisyen ile yürütülmektedir.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Arkeoloji Ana Bilim Dalı

     Arkeoloji Bölümü, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimi ve Göller Bölgesi'nin (Psidia) arkeolojik önemi göz önüne alınarak 1993 yılında kurulmuştur. 2006-2007 eğitim-öğretim sezonunda iki yardımcı doçent ve bir uzman göreve başlamasıyla aktif hale gelmiş olan bölüm, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Geçen süre zarfında büyüyen bölümümüzde şuan itibariyle 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Uzman Dr. görev yapmaktadır. Ayrıca, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi kapsamında görevlendirilmiş 1 Uzman ve ÖYP programı çerçevesinde yüksek lisans yapmakta olan 1 Araştırma Görevlisi de bölümümüz kadrosunda yer almaktadır. Bölümümüzde yüksek lisans programında 40'ı aşkın öğrenci bulunmaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Batı Dilleri ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Faktiltesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları olarak 1992 yılında kurulmuştur. Şimdilik sadece yaklaşık 202 lisans ve 60 lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrenciye sahip olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı aktiftir.
    İnglliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilere alandaki belirli dersleri ve edebiyatın esas anlamını vermeyi hedefler. Bölümün temel amaçları öğrencilere İngiliz Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve ilgili konularda bilgi kazandırarak onları uzmanlaştırmak ve onların zihinsel  yaratıcılığını ve eleştirel düşünmelerini geliştirmek, araştırma kapasitelerini ve becerilerini ilerletmek, onların ingilizcedeki sözlü ve yazılı akıcılığını geliştirmektir. Ayrıca sunulan dersler, öğrencilerin hem akademik hem de iş dünyasında başarı için oldukça gerekli olan zihinsel gelişimin yanı sıra onları eleştirel düşünmesine, iletişim ve tartışma becerilerine katkıda bulunur.
   Mezunlarımız İngilizce eğitimi, çeviri, turizm, dış ticaret, elçilik, konsolosluk gibi çeşitli sektörlerde kariyerlerine devam edebilir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Coğrafya Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi ve yakın çevresindeki üniversitelerde coğraya eğitimi üzerine lisansüstü eğitim verilmemektedir. Bu doğrultuda taleplerin karşılanması ve Göller Yöresi'nin coğrafi analizlerinin yapılabilmesine katkı sağlaması amacıyla lisansüstü eğitim verilmektedir. Akademik gelişimini hızla geliştirmekte olan Coğrafya Bölümünde, hem Fen-Edebiyat Fakültesinin yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması, hem de ülke ve özellikle de bölgemizdeki diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması bakımından Yüksek Lisans düzeyinde programların açılması gerekmektedir. Bölümümüz 2016-2017 Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü işletme, hukuk, iktisat, vb. gibi sosyal bilimleri de içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları artmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dört anabilim dalında eğitim vermektedir.

•      1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

•      2. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

•      3. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

•      4. Çalışma Ekonomisi

* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Ekonometri Ana Bilim Dalı

     En geniş anlamıyla, ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Ancak, günümüzde ekonometri, bileşenlerini oluşturan her bir bilim dalından tamamen farklı, ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Uygulandığı alanlar açısından bakıldığında, ekonometri kelime anlamının ötesinde yalnızca iktisadi olgulara uygulanmakla kalmayıp, sağlık, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, planlama vd. bir çok bilim dalında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Felsefe Ana Bilim Dalı

     Bölümümüzün amacı, felsefe bilgisinin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmak; toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmek hem de bu önerileri geliştirebilecek kişileri yetiştirmektir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

     En kısa sürede güncellenecektir...
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İktisat Ana Bilim Dalı

    İktisat yüksek lisans programı 1993 yılından beri devam etmektedir. Bu programın temel amacı ekonomiye ilişkin bilgilerin üretimi ve paylaşımıdır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için; uluslararası düzeyde ve özellikle Türk Ekonomisi hakkında nitelikli araştırmaların yapılması,özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ölçülerde ekonomik düşence ve metodları bilen, geliştiren, yaratıcı ve bağımsız düşünme sürecine, proplem çözme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir. Ayrıca Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans programına da öğrenci alımı vardır.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

     Program, öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları alanında teorik bilgi birikiminin yanı sıra uygulamaya yönelik temel becerileri kazandırmayı; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını; İslam Tarihi, Kültürü, Medeniyeti, Musikisi, Edebiyatı ve Sanat Dalları alanındaki temel konuları öğretmeyi ve bu alanlardaki kültürel mirası yorumlama, değerlendirme ve başka kültür ve medeniyetlerin ürünleriyle karşılaştırma yapabilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Program, her bir öğrencinin İslam tarihi ve sanatlarının alt bilim dalları olan İslam Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ve Türk-İslam Sanatları alanlarının birinde uzmanlaşmasını öngörür. Program, mezun olan öğrencilerin uzmanlık alanıyla ilgili olarak kazandıkları mesleki becerilerini hem kamu kurumlarında hem de diğer sektörlerde icra edebilmeyi ve kurum ve sektörlerin ihtiyaç duyacakları nitelikli işgücünü sağlamayı hedefler. Program, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilecek, sorgulayıcı, yaratıcı, analitik düşünceye, tarihi ve kültürel alt yapıya ve sanatsal bir bilince sahip nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Akademik eğilim gösteren başarılı öğrencilerin uzmanlaştığı alanlarda daha ileri seviyede doktora çalışmaları yapmak üzere hazırlanmalarını sağlar.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İşletme Ana Bilim Dalı

    İşletme bölümü iktisat, hukuk, mühendislik gibi sosyal ve sayısal bilimleri içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları fazla olmaktadır. İşletme bölümü dört ana bilim dalında eğitim vermektedir.

• Yönetim Organizasyon

• Muhasebe ve Finans

• Sayısal Yöntemler

• Üretim Yönetimi ve Pazarlama

     İşletme bölümünde lisans, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda yüksek lisans ve doktora programları altında gerek işletme bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm mezunları ve profesyonel iş hayatından gelip kariyerlerini geliştirmek isteyen yöneticilere, genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. İşletme Bölümü, fabrikalar, bankalar, sigorta ve madencilik şirketleri gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için takip edilecek yollar konusunda araştırma ve eğitim yapmaktadır. İşletme bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde en fazla öğrenci ve akademisyen sayısına sahip olan bölümdür.
     Ayrıca bölümümüzde İngilizce Doktora ve Yüksek Lisan programları vardır.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

     Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, öğrencilerin üzerinde çalışmak istedikleri konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır. Program, lisans eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan öğrencilerin yanı sıra, üst bürokrasi, kamu ve özel kesim yöneticileri ve yönetici adayları gibi hukuka yakın ve ilişkili lisans alanlarında eğitim-öğrenimini tamamlamış olan katılımcıların da hukuk dünyasının değişen koşullarına kolayca uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatarak, çeğdaş ve uygulamalı bir temele dayanmaktadır.
     Ders programı özellikle İdari Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi uygulamalarını konu alan bir çerçevede tasarlanmıştır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

     İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994 yılında tezli yüksek lisan ve doktora programları, 2010 yılında tezsiz yüksek lisan programı açmıştır. Bölümümüzde üç ana bilim dalı bulunmaktadır: Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi ve Kentleşme ve Çevre Sorunları.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Maliye Ana Bilim Dalı

     Maliye lisansüstü programları, öğrencilerimizin iktisat, bütçeleme ve vergi konularında derinlemesine bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde maliye biliminin temellerini öğreterek, mali ve iktisadi olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyerek çözümler üreten; bütçe, mali planlama ve vergi konularında bilgi sahibi nitelikli bireyler yetiştirmek programlarımızın temel hedefidir.
     Maliye Anabilim dalı 2000 yılında ilk yüksek lisan, 2011 yılında ise ilk doktora öğrencilerini kabul etmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 15 öğrencimiz yüksek lisansa, 3 öğrencimiz ise doktora programına kabul edilmiştir.
     Dört farklı anabilim dalından (Maliye İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk, Maliye Teorisi) oluşan Maliye anabilim dalında 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 7 eğitimine devam eden Araştırma Görevlisi mevcuttur.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

     Hukuk Fakültelerinde lisans öğrencilerine zorunlu ve seçimlik hukuk dersleri ayrı ababilim dalları tarafından genel olarak okutulmaktadır. Hukukun uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle AB süreci ve giderek artan uluslararası ticari ve sosyal ilişkilerde ortaya çıkan yeni özel hukuk sorunlarının belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan "disiplinler arası" bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    Sektörün gelişen ihtiyaçlarını öngörebilecek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ve kalitede yönetici yetiştirilmesini hedefleyen bölüm eğitim ve öğretim programını da bu yönde belirlemiştir. Bu doğrultuda öğrencilere çağdaş bilgiler ışığında sunulacak olan teorik eğitimin yanı sıra sektörü daha yakından tanımalarını sağlayacak ve sektörel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalı bir eğltimin de verilmesi planlanmıştır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmektedir. Bununla beraber alanda Türkiye'de lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde ülkemizin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli işgücü mezun etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları; yönetim işlevlerine hakim, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş,  iletişim becerilerine ve yöneticilik özelliklerine sahip, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi profesyonellerdir.
     Bölümümüz; 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Okutman Doktor ve 8 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

    Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programının temel amacı, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların sanat ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesiyle uzmanlaşmasını sağlamaktır. Programımız kabul koşullarını yerine getiren öğrencilerin, lisans eğitimi ve birikimi üzerine bölümümüz anabilim dalları kapsamında bir konuda uzmanlaşması amacıyla, öğrencilerimize geniş bir ders yelpazesi sunarak uzmanlaşma sürecinde eksiksiz ve geniş ölçekli bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bu amaçla ders programımız ilkçağ Anadolu kültürlerinden, ilkçağlardan günümüze Türk sanatına, Anadolu'daki Türk sanatına, dinsel sanatın tarihi ve uygulamalarına, sanat ve sanat tarihi kuramları, sanat eleştirisi ve felsefesi alanlarına geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sosyoloji Ana Bilim Dalı

     Sosyoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci almaya başlamştır. Bölümümüzde 182'si lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) olmak üzere toplam 822 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz lisans öğrencilerine tezli bir program sunmakta ve öğrencilerimiz Lisans Tezlerini tamamlayarak mezun olmaktadır.
     Bölümümüz öğrencilerine sosyolojinin çeşitli alanlarında kuramsal bilgileri ve bu bilgilere dayalı çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneğini uluslararası düzeyde en iyi biçimde sunmayı amaçlamaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Tarih Ana Bilim Dalı

     1993 yılında kurulan bölümümüz, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994-1995 eğitim öğretim yılında ise, II. Öğretim programını açmıştır. 
     Bölümümüz, açıldığı günden itibaren imkânlar dâhilinde çağdaş yöntemlerle kendisini yenilemeye ve Türkiye'nin tarih alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmeye çalışmaktadır. Tarih araştırmaları ile toplumun hafızasının güçleneceği gerçeğinden hareketle, ülkemiz insanlarının geçmiş konusunda sağlıklı, kendisini ve dünyayı tanıyan bir bilince ulaşmalarına katkı yapma gayreti içerisindedir.
     Bölümümüzün, temel hedeflerinde biri, geçmişi eleştirel bakış açısıyla nesnel bir şekilde inceleyen, ülke ve dünya sorunlarına geniş bir perspektiften bakabilen aydın-çağdaş öğrenciler yetiştirmektir. Tarih alanında uzmanlaşmak, tarihi konularda akademik yayınlar ve yorumlar yapabilecek entelektüel birikimi güçlü araştırmacılar yetiştirmek de temel hedeflerden bir diğeridir. Bu çerçevede bölümümüz tarafından Lisans programının yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ alanlarında Avrupa, Asya, Anadolu, Ortadoğu ağırlıklı dersler verilmektedir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

   Temel İslam Bilimleri Programı, doğru bilgiyle donanmış öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak toplumun dini hayatında karşılaşılan çeşitli problemleri algılama, sorgulama, yorumlama ve çözme yeteneğini geliştirmelerini sağlar. **
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

    Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi seviyede kullanabilen, Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olan,eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorla ilgili derleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatının herhangi bir alanında bilimsel yazı, tez ve proje hazırlayabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. 2 Profesör, 2 Doçent ve 6 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı

    Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans düzeyinde eğitim faliyetlerine 2002 yılında başlamıştır. Onlarca mezun vererek kendi öğretim üyesini yetiştirir hale gelen anabilim dalı 2011 yılında Avrupa Birliği Çalışmaları adı altında tezli yüksek lisans ve doktora programında da eğitim vermeye başlamıştır.
     Genel olarak Uluslararası İlişkiler anabilim dalının amacı; teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlamak ve her öğrencinin tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası ilişkiler ve politikaları en iyi şekilde anlamasını sağlamaktır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

    Örgütlerde Halkla İlişkiler departmanı; hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çalışmaları, bir kuruluşu çalışanlarına, müşterilerine, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma çabaları, kuruluşun dış çevreleriyle iyi ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetimi ve doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilme, dost kazanma politikası gibi fonksiyonları da içerdiğinden oldukça geniş bir alana sahiptir. Ayrıca halkla ilişkiler alanının özel ya da tüzel kişilerin kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar geliştirmesine yardımcı olması, onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesi; alınan/alınacak tepkilerin değerlendirilerek tutumlara yön verilmesi, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi anlamındaki etkileri tartışılmazdır. Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olma niteliğine sahiptir. Belli büyüklüğe ve ölçeğe ulaşmış her örgütün bünyesinde Halkla İlişkiler bölümünü ya da uzman iş görenlerin istihdam edildiğini görmek mümkündür.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Yayın Tarihi: 08/07/2015
Okunma Sayısı: 105501
Arkeoloji Ana Bilim Dalı

     Arkeoloji Bölümü, Akdeniz Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimi ve Göller Bölgesi'nin (Psidia) arkeolojik önemi göz önüne alınarak 1993 yılında kurulmuştur. 2006-2007 eğitim-öğretim sezonunda iki yardımcı doçent ve bir uzman göreve başlamasıyla aktif hale gelmiş olan bölüm, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Geçen süre zarfında büyüyen bölümümüzde şuan itibariyle 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Uzman Dr. görev yapmaktadır. Ayrıca, 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi kapsamında görevlendirilmiş 1 Uzman ve ÖYP programı çerçevesinde yüksek lisans yapmakta olan 1 Araştırma Görevlisi de bölümümüz kadrosunda yer almaktadır. Bölümümüzde yüksek lisans programında 40'ı aşkın öğrenci bulunmaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Batı Dilleri ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Faktiltesi bünyesinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları olarak 1992 yılında kurulmuştur. Şimdilik sadece yaklaşık 202 lisans ve 60 lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrenciye sahip olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı aktiftir.
    İnglliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilere alandaki belirli dersleri ve edebiyatın esas anlamını vermeyi hedefler. Bölümün temel amaçları öğrencilere İngiliz Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve ilgili konularda bilgi kazandırarak onları uzmanlaştırmak ve onların zihinsel  yaratıcılığını ve eleştirel düşünmelerini geliştirmek, araştırma kapasitelerini ve becerilerini ilerletmek, onların ingilizcedeki sözlü ve yazılı akıcılığını geliştirmektir. Ayrıca sunulan dersler, öğrencilerin hem akademik hem de iş dünyasında başarı için oldukça gerekli olan zihinsel gelişimin yanı sıra onları eleştirel düşünmesine, iletişim ve tartışma becerilerine katkıda bulunur.
   Mezunlarımız İngilizce eğitimi, çeviri, turizm, dış ticaret, elçilik, konsolosluk gibi çeşitli sektörlerde kariyerlerine devam edebilir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Coğrafya Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi ve yakın çevresindeki üniversitelerde coğraya eğitimi üzerine lisansüstü eğitim verilmemektedir. Bu doğrultuda taleplerin karşılanması ve Göller Yöresi'nin coğrafi analizlerinin yapılabilmesine katkı sağlaması amacıyla lisansüstü eğitim verilmektedir. Akademik gelişimini hızla geliştirmekte olan Coğrafya Bölümünde, hem Fen-Edebiyat Fakültesinin yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması, hem de ülke ve özellikle de bölgemizdeki diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması bakımından Yüksek Lisans düzeyinde programların açılması gerekmektedir. Bölümümüz 2016-2017 Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı

     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü işletme, hukuk, iktisat, vb. gibi sosyal bilimleri de içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları artmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dört anabilim dalında eğitim vermektedir.

•      1. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

•      2. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

•      3. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

•      4. Çalışma Ekonomisi

* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Ekonometri Ana Bilim Dalı

     En geniş anlamıyla, ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Ancak, günümüzde ekonometri, bileşenlerini oluşturan her bir bilim dalından tamamen farklı, ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Uygulandığı alanlar açısından bakıldığında, ekonometri kelime anlamının ötesinde yalnızca iktisadi olgulara uygulanmakla kalmayıp, sağlık, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, planlama vd. bir çok bilim dalında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Felsefe Ana Bilim Dalı

     Bölümümüzün amacı, felsefe bilgisinin ve düşünüşün toplumsal sorunlar karşısında en önemli çözüm araçlarından biri olduğu bilincini hem öğrencilerimize hem de felsefeyle ilgilenen diğer kişilere kazandırmak; toplumsal sorunlara hem çözüm önerileri getirmek hem de bu önerileri geliştirebilecek kişileri yetiştirmektir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

     En kısa sürede güncellenecektir...
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İktisat Ana Bilim Dalı

    İktisat yüksek lisans programı 1993 yılından beri devam etmektedir. Bu programın temel amacı ekonomiye ilişkin bilgilerin üretimi ve paylaşımıdır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için; uluslararası düzeyde ve özellikle Türk Ekonomisi hakkında nitelikli araştırmaların yapılması,özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu ölçülerde ekonomik düşence ve metodları bilen, geliştiren, yaratıcı ve bağımsız düşünme sürecine, proplem çözme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesidir. Ayrıca Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans programına da öğrenci alımı vardır.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

     Program, öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları alanında teorik bilgi birikiminin yanı sıra uygulamaya yönelik temel becerileri kazandırmayı; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını; İslam Tarihi, Kültürü, Medeniyeti, Musikisi, Edebiyatı ve Sanat Dalları alanındaki temel konuları öğretmeyi ve bu alanlardaki kültürel mirası yorumlama, değerlendirme ve başka kültür ve medeniyetlerin ürünleriyle karşılaştırma yapabilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Program, her bir öğrencinin İslam tarihi ve sanatlarının alt bilim dalları olan İslam Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi ve Türk-İslam Sanatları alanlarının birinde uzmanlaşmasını öngörür. Program, mezun olan öğrencilerin uzmanlık alanıyla ilgili olarak kazandıkları mesleki becerilerini hem kamu kurumlarında hem de diğer sektörlerde icra edebilmeyi ve kurum ve sektörlerin ihtiyaç duyacakları nitelikli işgücünü sağlamayı hedefler. Program, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilecek, sorgulayıcı, yaratıcı, analitik düşünceye, tarihi ve kültürel alt yapıya ve sanatsal bir bilince sahip nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Akademik eğilim gösteren başarılı öğrencilerin uzmanlaştığı alanlarda daha ileri seviyede doktora çalışmaları yapmak üzere hazırlanmalarını sağlar.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
İşletme Ana Bilim Dalı

    İşletme bölümü iktisat, hukuk, mühendislik gibi sosyal ve sayısal bilimleri içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları fazla olmaktadır. İşletme bölümü dört ana bilim dalında eğitim vermektedir.

• Yönetim Organizasyon

• Muhasebe ve Finans

• Sayısal Yöntemler

• Üretim Yönetimi ve Pazarlama

     İşletme bölümünde lisans, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda yüksek lisans ve doktora programları altında gerek işletme bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm mezunları ve profesyonel iş hayatından gelip kariyerlerini geliştirmek isteyen yöneticilere, genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. İşletme Bölümü, fabrikalar, bankalar, sigorta ve madencilik şirketleri gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için takip edilecek yollar konusunda araştırma ve eğitim yapmaktadır. İşletme bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde en fazla öğrenci ve akademisyen sayısına sahip olan bölümdür.
     Ayrıca bölümümüzde İngilizce Doktora ve Yüksek Lisan programları vardır.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

     Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, öğrencilerin üzerinde çalışmak istedikleri konuda uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktır. Program, lisans eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan öğrencilerin yanı sıra, üst bürokrasi, kamu ve özel kesim yöneticileri ve yönetici adayları gibi hukuka yakın ve ilişkili lisans alanlarında eğitim-öğrenimini tamamlamış olan katılımcıların da hukuk dünyasının değişen koşullarına kolayca uyum göstermelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatarak, çeğdaş ve uygulamalı bir temele dayanmaktadır.
     Ders programı özellikle İdari Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi uygulamalarını konu alan bir çerçevede tasarlanmıştır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

     İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994 yılında tezli yüksek lisan ve doktora programları, 2010 yılında tezsiz yüksek lisan programı açmıştır. Bölümümüzde üç ana bilim dalı bulunmaktadır: Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi ve Kentleşme ve Çevre Sorunları.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Maliye Ana Bilim Dalı

     Maliye lisansüstü programları, öğrencilerimizin iktisat, bütçeleme ve vergi konularında derinlemesine bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslar arası düzeyde maliye biliminin temellerini öğreterek, mali ve iktisadi olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyerek çözümler üreten; bütçe, mali planlama ve vergi konularında bilgi sahibi nitelikli bireyler yetiştirmek programlarımızın temel hedefidir.
     Maliye Anabilim dalı 2000 yılında ilk yüksek lisan, 2011 yılında ise ilk doktora öğrencilerini kabul etmiştir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 15 öğrencimiz yüksek lisansa, 3 öğrencimiz ise doktora programına kabul edilmiştir.
     Dört farklı anabilim dalından (Maliye İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk, Maliye Teorisi) oluşan Maliye anabilim dalında 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 7 eğitimine devam eden Araştırma Görevlisi mevcuttur.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

     Hukuk Fakültelerinde lisans öğrencilerine zorunlu ve seçimlik hukuk dersleri ayrı ababilim dalları tarafından genel olarak okutulmaktadır. Hukukun uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle AB süreci ve giderek artan uluslararası ticari ve sosyal ilişkilerde ortaya çıkan yeni özel hukuk sorunlarının belirlenmesi ve bunların çözümünde gerekli olan "disiplinler arası" bakış açısının öğrencilere kazandırılması istenmektedir.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    Sektörün gelişen ihtiyaçlarını öngörebilecek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ve kalitede yönetici yetiştirilmesini hedefleyen bölüm eğitim ve öğretim programını da bu yönde belirlemiştir. Bu doğrultuda öğrencilere çağdaş bilgiler ışığında sunulacak olan teorik eğitimin yanı sıra sektörü daha yakından tanımalarını sağlayacak ve sektörel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalı bir eğltimin de verilmesi planlanmıştır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

     Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmektedir. Bununla beraber alanda Türkiye'de lider olma vizyonu ile hareket etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde ülkemizin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi nitelikli işgücü mezun etmektedir. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunları; yönetim işlevlerine hakim, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş,  iletişim becerilerine ve yöneticilik özelliklerine sahip, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi profesyonellerdir.
     Bölümümüz; 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Okutman Doktor ve 8 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

    Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programının temel amacı, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların sanat ve sanatın tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesiyle uzmanlaşmasını sağlamaktır. Programımız kabul koşullarını yerine getiren öğrencilerin, lisans eğitimi ve birikimi üzerine bölümümüz anabilim dalları kapsamında bir konuda uzmanlaşması amacıyla, öğrencilerimize geniş bir ders yelpazesi sunarak uzmanlaşma sürecinde eksiksiz ve geniş ölçekli bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bu amaçla ders programımız ilkçağ Anadolu kültürlerinden, ilkçağlardan günümüze Türk sanatına, Anadolu'daki Türk sanatına, dinsel sanatın tarihi ve uygulamalarına, sanat ve sanat tarihi kuramları, sanat eleştirisi ve felsefesi alanlarına geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Sosyoloji Ana Bilim Dalı

     Sosyoloji Bölümü 1993 yılında kurulmuş ve 1994-1995 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci almaya başlamştır. Bölümümüzde 182'si lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) olmak üzere toplam 822 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz lisans öğrencilerine tezli bir program sunmakta ve öğrencilerimiz Lisans Tezlerini tamamlayarak mezun olmaktadır.
     Bölümümüz öğrencilerine sosyolojinin çeşitli alanlarında kuramsal bilgileri ve bu bilgilere dayalı çeşitli toplumsal olguları tanıma ve analiz etme yeteneğini uluslararası düzeyde en iyi biçimde sunmayı amaçlamaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Tarih Ana Bilim Dalı

     1993 yılında kurulan bölümümüz, ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994-1995 eğitim öğretim yılında ise, II. Öğretim programını açmıştır. 
     Bölümümüz, açıldığı günden itibaren imkânlar dâhilinde çağdaş yöntemlerle kendisini yenilemeye ve Türkiye'nin tarih alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmeye çalışmaktadır. Tarih araştırmaları ile toplumun hafızasının güçleneceği gerçeğinden hareketle, ülkemiz insanlarının geçmiş konusunda sağlıklı, kendisini ve dünyayı tanıyan bir bilince ulaşmalarına katkı yapma gayreti içerisindedir.
     Bölümümüzün, temel hedeflerinde biri, geçmişi eleştirel bakış açısıyla nesnel bir şekilde inceleyen, ülke ve dünya sorunlarına geniş bir perspektiften bakabilen aydın-çağdaş öğrenciler yetiştirmektir. Tarih alanında uzmanlaşmak, tarihi konularda akademik yayınlar ve yorumlar yapabilecek entelektüel birikimi güçlü araştırmacılar yetiştirmek de temel hedeflerden bir diğeridir. Bu çerçevede bölümümüz tarafından Lisans programının yanında Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir. İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ alanlarında Avrupa, Asya, Anadolu, Ortadoğu ağırlıklı dersler verilmektedir.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

   Temel İslam Bilimleri Programı, doğru bilgiyle donanmış öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmak toplumun dini hayatında karşılaşılan çeşitli problemleri algılama, sorgulama, yorumlama ve çözme yeteneğini geliştirmelerini sağlar. **
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

    Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi seviyede kullanabilen, Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimi hakkında genel bilgi sahibi olan,eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma ve anlama yeteneğine sahip, folklorla ilgili derleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatının herhangi bir alanında bilimsel yazı, tez ve proje hazırlayabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. 2 Profesör, 2 Doçent ve 6 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Uluslararası İlişkileri Ana Bilim Dalı

    Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans düzeyinde eğitim faliyetlerine 2002 yılında başlamıştır. Onlarca mezun vererek kendi öğretim üyesini yetiştirir hale gelen anabilim dalı 2011 yılında Avrupa Birliği Çalışmaları adı altında tezli yüksek lisans ve doktora programında da eğitim vermeye başlamıştır.
     Genel olarak Uluslararası İlişkiler anabilim dalının amacı; teori ve uygulama arasında önemli bir denge sağlamak ve her öğrencinin tarihsel bir yaklaşımı göz ardı etmeden güncel uluslararası ilişkiler ve politikaları en iyi şekilde anlamasını sağlamaktır.
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

    Örgütlerde Halkla İlişkiler departmanı; hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı iletişim çalışmaları, bir kuruluşu çalışanlarına, müşterilerine, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma çabaları, kuruluşun dış çevreleriyle iyi ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetimi ve doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilme, dost kazanma politikası gibi fonksiyonları da içerdiğinden oldukça geniş bir alana sahiptir. Ayrıca halkla ilişkiler alanının özel ya da tüzel kişilerin kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar geliştirmesine yardımcı olması, onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesi; alınan/alınacak tepkilerin değerlendirilerek tutumlara yön verilmesi, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi anlamındaki etkileri tartışılmazdır. Günümüzde halkla ilişkiler işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olma niteliğine sahiptir. Belli büyüklüğe ve ölçeğe ulaşmış her örgütün bünyesinde Halkla İlişkiler bölümünü ya da uzman iş görenlerin istihdam edildiğini görmek mümkündür.
Doktora
Tezsiz Yüksek L.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Y.L.
* Ayrıntı için program türünün üstüne tıklayınız
[date] => 1436353320 [menu] => Programlar [mid] => 5164 [hit] => 105501 [menuseourl] => programlar ) -->
Akademik Takvim
Ders Programları
Formlar Dokümanlar
Lisansüstü Öğrenci Girişi
Ders İçerikleri ve Bilgi Paketi
Anabilim Dalları Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri
Sınav Programları