Kalite Komisyonu

SDÜ SBE Kalite Komisyon Üyeleri ve Görevleri.

· Enstitü kalite temsilcisi/İktisadi ve İdari bilimler alanı temsilcisi

Dr. Öğr Üyesi Selim KANAT

Temsilcinin Görevleri: Enstitü bünyesinde Kalite Komisyonu adına kalite geliştirme çalışmalarının birimde yürütülmesini sağlamak. Birimde eğitim-öğretim, AR-GE, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç kalite güvencesini oluşturmak amacıyla dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerine rehberlik etmek. Kalite Komisyonu toplantı süreçlerini takip etmek, kaliteye ilişkin komisyonca alınan kararların enstitü yöntemine arz etmek, yönetim tarafından alınan kararların enstitü kalite politikasına uygunluğu konusunda görüş sunmak, enstitü faaliyetlerinde kalite kültürünün yaygınlaşması ve içselleştirilmesine yönelik faaliyetler önermek, gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak 

· Üniversite Kalite Komisyonu üye temsilcisi

   Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ

· İlahiyat Alanı Temsilcisi

   Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AKBAY

· Hukuk Alanı temsilcisi

   Dr. Öğr Üyesi Dursun ÇELİK

· Fen -Edebiyat Alanı Temsilcisi

   Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN.

· İletişim alanı Temsilcisi

   Dr. Öğr. Üyesi Şefika Özdemir

· Araştırma Görevlisi Temsilcisi

   Arş. Gör. Tuğçe BAYRAM TOPÇU

· Öğrenci Temsilcisi

   Doktorant Murat ÇAKMAK.

Komisyonun Görevleri:

23/11/2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'ne dayanılarak Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Birim Kalite Komisyonu’nun görevleri aşağıdaki gibidir:

· Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

· Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program ve alt birimlerine duyurmak, uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

· Üniversitenin “Stratejik Planı”na katkıda bulunmak,

· Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirleyerek bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları enstitü onayına sunmak,

· Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak, ilgili yılın belirtilecek süresinde Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,

· Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim faaliyetlerine uygulanmasını takip etmek,

· Dış değerlendirme öncesinde gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara değerlendirme süreci içinde her türlü desteği vermek,

· Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak, bu kuruluşlara her türlü desteği vermek,

· Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen takvim dâhilinde, YÖKAK tarafından ilan edilen kurumsal kalite göstergeleri çerçevesinde Birim Dış Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Kalite Koordinatörlüğüne göndermek,

· İç ve dış değerlendirme sonuçları kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerinin planlamasını yapmak,

· Enstitü bünyesinde kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlamak,

· Üniversite Kalite Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer çalışmaları yürütmektir.