Ders Saydırma ve Ders Muafiyeti İşlemleri Hk.

DERS SAYDIRMA VE DERS MUAFİYETİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

Enstitümüz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 10.maddesinin 3.fıkrasının a bendi (eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki haftası) gereği; 19 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi ‘nin 10 maddesinin (Ders Saydırma ve Ders Muafiyeti başlıklı ) 3.fıkrasında;

a) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan veya yatay geçişle gelen öğrencilerin eğitim öğretim süresi boyunca bir kereye mahsus olmak üzere, eğitim-öğretim yarıyıllarının ilk iki haftası içinde ilgili EABD/EASD başkanlığına ders saydırma ve muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki haftalarda yapacakları ders saydırma ve muafiyet talepleri kabul edilmez. (22/06/2023 tarihli ve 621/11 sayılı senato kararı ile değişik)

b) Daha önce lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydı silinen öğrenci, geçme notu 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisansta her bir ders için en az 2.0 ve doktora/sanatta yeterlik için en az 2.5 olan en fazla beş dersi (seminer dersi ve uzmanlık alan dersi hariç) ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kabul edildiği lisansüstü programda alması gerekli olan derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla öğrencinin başvurusu, öğrencinin danışmanının görüşü, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile saydırabilir. (22/06/2023 tarihli ve 621/11 sayılı senato kararı ile değişik)

c) Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir.

ç) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler (pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersler hariç) kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için saydırılamaz. Pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersleri daha önce almış ve başarılı olmuş öğrenciler derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla başvuruda bulunmaları halinde danışman teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir. İlgili ders transkriptte muaf olarak gösterilir, kredi yüküne sayılmaz ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

d) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin aldığı dersler kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programında tekrar alınamaz.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin yukarıda belirtilen hükümleri doğrultusunda, ders saydırma ve ders muafiyeti isteğinde bulunmak isteyen lisansüstü öğrencilerimizin Enstitümüz web sayfasında bulunan Doküman arşivinden DERS SAYDIRMA FORMU ile birlikte derslerin kredi ve içeriklerini gösterir belge ve onaylı not döküm belgesi (Transkript) 1 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarına müracaat etmesi gerekmektedir.

Enstitümüz öğrencilerine duyurulur.

Yayın Tarihi: 20/02/2024
Okunma Sayısı: 733