7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak Üzere Enstitümüze Başvuracakların Dikkatine

         18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 saylı kanunla eklenen 78.madde gereğince bu kanundan faydalanmayı talep eden adayların Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti ile müracaat yapmaları gerekmektedir.

            7143 Sayılı Kanunu 15 inci Maddesine istinaden (Af kapsamı);

          Kimler Başvuru Yapabilir?

1. 18.05.2018 tarihinden önce kendi isteğiyle kaydını sildirenler ve her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,

2.  Daha önceden Enstitümüzün herhangi bir programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,

Kimler Başvuru Yapamaz?

1.   18.05.2018 tarihinden sonra herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler,

2.  Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde kayıtlı bulunanlar (kayıt sildirmeleri halinde başvurabilirler),

3.  Terör suçundan hüküm giyenler,

4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

5.  Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler,

6. 18.09.2018 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun hükmünden yararlanamazlar.

Başvuru Süresi

1. Başvurular, 18 Eylül 2018 mesai bitiminde sona erecektir.

2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78-Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygungörmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

Resmi Gazetedeki Kanun Metnine ulaşmak için tıklayınız

Yükseköğretim kurulu Başkanlığının Öğrenci Affına ilişkin Bilgilendirme Duyurusuna erişmek için tıklayınız. 

Başvuru dilekçesi için tıklayınız. 

Enstitü Müdürlüğü

 

Yayın Tarihi: 18/06/2018
Okunma Sayısı: 6208