2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilemeler Hakkında Önemli Duyuru

  Değerli Öğrencilerimiz; mağduriyet yaşamamanız için kayıt yenileme işleminizi gerçekleştirmeden önce aşağıda belirtilen hususları ve ekteki duyuru metninde 4-9 uncu sayfa aralıklarında yer alan yönetmelik ve yönerge hükümlerini dikkatle inceleyerek kayıt yenileme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.  Kayıt yenilemeler hakkında bilinmesi gereken önemli hususlar ve mevzuat hükümleri için tıklayınız.

·       

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZ VE DERSLERE YÖNELİK KAYIT YENİLEMELER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırarak Ders Kaydı ve İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme İşlemleri 27 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olup; 31 Ocak 2020 saat:00.00’da sona erecektir.

·         Öğrencilerin Enstitü Müdürlüğüne Belgelendirilen Mazeretini Gösterir Dilekçe İle Kayıt Başvurusu 03-05 Şubat 2020 tarihleri olarak belirlenmiştir.

·         Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerin girilmesi suretiyle yapılacak ve derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir.

·         Katkı payı/öğrenim ücretini yatırsa bile ders, yeterlik, tez seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar.

·         Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tez savunma /yeterlik/seminer sınavlarına giremez ve Tez İzleme Komitesi Raporu veremezler. Bu süre azami öğrenim sürelerinden sayılır.

·         Yeni kayıt olan öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.

·         Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler; lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapmayacaklardır. Ancak akademik takvim süreleri içerisinde bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci (en geç 12 Şubat 2020 tarihine kadar), bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın teklifi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmadan sistem üzerinden seçilen dersler öğrenci bilgi sisteminden silinecektir.

·         Bilimsel Hazırlık Programında geçirilen süre, lisansüstü ders almamak kaydıyla bu yönerge de belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilmez.

·         Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre içerisinde bilimsel hazırlık programı derslerinden ilgili yönetmeliğe göre başarısız sayılan öğrencilerin kayıtları silinecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulan öğrencilerin ilgili derslerden başarısız olmaları durumunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak öğrenciler 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda tabi tutulduğu derslerden başarısız olmaları halinde kayıtları silinecektir.

·         Öğrenciler Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan dersler seçilmelidir.

·         Aynı yarıyıl içerisinde birden fazla Uzmanlık Dersi seçilemez.

·         Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.

·         Ders dönemini başarı ile tamamlayarak tez dönemin geçen öğrencilerin en geç 12.02.2020 tarihine kadar tez konularını belirlemesi gerekmektedir.

·         2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dahil ve öncesinde Enstitümüze kayıtlı öğrenciler; 1 Seminer ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders dahil olmak üzere 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle 4. Yarıyılda bulunan ancak seminer ve zorunlu dersini almayan öğrencilerin ilgili dersleri seçmeleri zorunludur.

·         2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrenciler azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; akademik takvimde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 03.02.2020-17.07.2020 tarihleri olarak belirlenmiştir. İlgili tarih aralıklarında jüri öneri formları gönderilmeyen ve 18.08.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencileri kayıtları silinecektir.

·         Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir.

·         2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez savunma sınavına girerek halen tezini Enstitüye teslim etmeyen öğrenciler taraflarına atanan katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak tez dersini seçeceklerdir.

·         Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri doktora yeterlik dersini seçeceklerdir. (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı 5 inci dönemleri olan doktora programı öğrencilerimiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “…. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur” hükmüne istinaden söz konusu durumda olan öğrencilerin yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere (03.02.2020 – 29.05.2020) tarihleri arasında danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.

·         2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 5 inci dönemleri olduğu halde yeterlik sınavına girmedikleri için başarısız sayılan öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirerek akademik takvimde belirtilen (03.02.2020 – 29.05.2020 tarihleri arasında danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere II. yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılarak öğrencilik kayıtları silinecektir.

·         Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir. Söz konusu durumda olan öğrencilerin her yarıyıl Tez İzleme Komitesi sınavına girmeleri gerekmektedir. Üst üste iki kez  ya da aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesinden başarısız bulunan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

·         Doktora programından mezun olabilmek için en az 2 (iki)  seminer dersinden başarılı olmak zorunludur. Bu nedenle  ikinci semineri bulunmayan doktora programı öğrencilerinin 2. Seminer dersini alarak başarılı olması gerekir. Aksi halde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.

·         Doktora/sanatta yeterlik programında olan öğrenci; biri ders, biri de tez aşamasında olmak üzere iki seminer dersi alır. Bu nedenle doktora programında ders döneminde bulunan öğrenciler yalnızca ders döneminde yalnızca bir seminer dersi seçeceklerdir.

 

KAYIT YENİLEMELERE İLİŞKİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ

(Süleyman Demirel Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi)

 

Katkı payı ve öğrenim ücreti Madde 13 – (1)

Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve/veya kayıtlı olan öğrenci 2547 sayılı Kanun uyarınca güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Belirtilen tarih içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt ve Kayıt Yenileme Madde 25 – (1)

a) Öğrencinin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı yarıyıldan itibaren geçirdiği tüm yarıyıllar kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın öğrenim süresine dahil edilir.

b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci her yarıyıl ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde kayıtlı olduğu programın öğrenim sürelerini aşması durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Kayıt yenileyecek öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, proje dersi ve tez kayıt işlemini yapmak zorundadır.

ç) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.

d) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü bünyesindeki diğer anabilim/anasanat dallarından ders seçebilir. e) Danışman öğretim üyesi, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri değiştirebilir.

f) Danışman, kendisine tanınan süre içerisinde onay işlemini gerçekleştirmez ise öğrencinin seçmiş olduğu dersler onaylanmış sayılır.

g) Öğrencinin kayıt yenilemesi için akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması ve Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yapması gerekir.

ğ) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencinin lisans programında almış olduğu dersler yüksek lisans ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

h) Süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen öğrenci, mazeret başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye yapar. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumunu belgeleyen öğrencinin mazereti EYK tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan ve belgelendirilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

ı) Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kayıt yenilemediği yarıyıl, öğrenim süresine dahil edilir.

i) Kayıt yenilemeyen tezli yüksek lisans öğrencisi kayıt yenilemediği yarıyılda tez önerisi veremez, tez savunma sınavına giremez ve yarıyıl sonunda tezini teslim edemez.

j) Öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda tez savunma sınavına giremez.

k) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla 3 (üç) aylık süre azami süreye dahil edilmez ve tez teslim süreleri sonraki yarıyıla sarkan öğrenciler ders/tez dersi seçimi yapmazlar. Ancak ilgili öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

Seminer Dersi – Madde 28 (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)

(1) Yüksek lisans programında öğrenci seminer dersini ders aşamasında alır.

(2) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında seminer dersine ilişkin bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder.

(3) Öğrenci Seminer Ders Konusu Formunu danışmanının da onayını alarak ilgili enstitüye seminer dersini aldığı dönemin Ekle-Sil tarihi sonuna kadar teslim etmelidir. Seminer konusu girişi Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine danışman tarafından yapılmalı ve öğrenci ile danışman tarafından aynı sistem üzerinden onaylanmalıdır.

(4) Öğrenci seminerini enstitüler akademik iş takviminde belirtilen tarih aralığında sözlü olarak sunar.

 (5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K (Başarısız) olarak girer.

Kayıt ve Kayıt Yenileme Madde 36 – (2) (Doktora Programları İçin)

a) Öğrencinin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı yarıyıldan itibaren geçirdiği tüm yarıyıllar kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın öğrenim süresine dahil edilir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrenci her yarıyıl ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kayıtlı olduğu programın öğrenim sürelerini aşması durumunda katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Kayıt yenileyecek öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, proje dersi ve tez kayıt işlemini yapmak zorundadır.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencinin yeterlik aşamasına geçebilmesi için EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 60 AKTS kredilik dersten, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise bir seminer dersi dahil en az 120 AKTS kredilik dersten başarılı olması gerekir.

d) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü bünyesindeki diğer anabilim/anasanat dallarından ders seçebilir. e) Danışman öğretim üyesi, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri değiştirebilir.

f) Danışman, kendisine tanınan süre içerisinde onay işlemini gerçekleştirmez ise öğrencinin seçmiş olduğu dersler onaylanmış sayılır.

g) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

ğ) Öğrencinin kayıt yenilemesi için akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması ve Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yapması gerekir.

h) Süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen öğrenci, mazeret başvurusunu akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye yapar. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumunu belgeleyen öğrencinin mazereti EYK tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan ve belgelendirilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

ı) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak kayıt yenilemediği yarıyıl, öğrenim süresine dahil edilir.

i) Öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda tez savunma sınavına giremez.

j) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencilerine verilecek 6 (altı) aylık süre azami süreye dahil edilmez ve tez teslim süreleri sonraki yarıyıla sarkan öğrenciler ders/tez dersi seçimi yapamazlar. Ancak ilgili öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

Seminer Dersi – Madde 39 (Doktora Programları İçin)

(1) Doktora/sanatta yeterlik programında olan öğrenci; biri ders, biri de tez aşamasında olmak üzere iki seminer dersi alır.

(2) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında seminer dersine ilişkin bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder.

(3) Öğrenci Seminer Ders Konusu Formunu danışmanının da onayını alarak ilgili enstitüye seminer dersini aldığı dönemin Ekle-Sil tarihi sonuna kadar teslim etmelidir. Seminer konusu girişi Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine danışman tarafından yapılmalı ve öğrenci ile danışman tarafından aynı sistem üzerinden onaylanmalıdır.

(4) Öğrenci seminerini enstitüler akademik iş takviminde belirtilen tarih aralığında sözlü olarak sunar.

(5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K (Başarısız) olarak girer.

Yeterlik Sınavı –Madde 40

(1) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili EABD/EASD programında görev yapan öğretim üyeleri arasından, ilgili EABD/EASD programında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın EABD/EASD programlarında bulunan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK kararıyla onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesince düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır.

(4) Doktora/sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere biri öğrencinin tez danışmanı (yurt dışında görevlendirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz), en az ikisi de üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürisini doktora yeterlik sınav jürisi teklif formu ile EABD/EASD başkanlığına önerir. Doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu EABD/EASD tarafından enstitüye gönderilir ve EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav tekrarlanır.

(6) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(7) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir. (8) Doktora/sanatta yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üye, katılamama gerekçesini yeterlik sınav tarihinden önce EABD/EASD başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(11) Doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma tarihine kadar başarmak zorundadır.

(12) Kayıt yenilemeyen doktora/sanatta yeterlik öğrencisi yeterlik sınavına katılamaz ve beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(13) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, danışmanın talebi durumunda, EYK kararı ile belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden yapılabilir. Doktora/sanatta yeterlik sınavının interaktif sistem üzerinden yapılması durumunda; jüri üyesi/üyelerinin yurtiçinde bulunması durumunda karar EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen yedi iş günü, jüri üyesi/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda karar EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen on beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

 

Bu duyuruda yer almayan hususlar hakkında Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi hükümleri uygulanır.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 22/01/2020
Okunma Sayısı: 7804